گالری ما

اطلاعات تماس

ویژگی های آجر با کیفیت

 5/5 آجر خوب باید در برخورد با آجر دیگر صدای زنگ دهد آجر خوب باید در آتش سوزی مقاوم باشد و خمیری و ذوب نشود مواد شیمیایی نباید در آجر اثر نامطلوب به جا بگذارد ضریب انتقال حرارتی آجر خوب،کم است رنگ آجر باید یکنواخت باشد بافت آجر خوب باید همگن باشد سطح آجر […]